DAGORDNING

1. Årsmötets öppnande

2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare (tillika rösträknare)

3. Årsmötets behöriga sammankallande

4. Verksamhetsberättelse

5. Årsredovisning

6. Revisionsberättelse

7. Förslag till resultatdisposition

8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om resultatdisposition

9. Ansvarsfrihet för styrelse respektive revisorer

10. Verksamhetsplan

11. Budget 2022

12. Val av styrelse

13. Val av revisorer och revisorssuppleant

14. Val av valberedning

15. Medlemsavgift

16. Princip för ersättning till styrelseledamöter, suppleanter,

revisorer, revisorssuppleant och medlemmar i valberedningen

17. Information om Smedslättens Tennisbanor AB (STAB)

18. Förslag och motioner

19. Övriga frågor

20. Årsmötets avslutande

PRAKTISK INFORMATION

På årsmötet serveras kaffe och tilltugg.

Handlingar publiceras på klubbens hemsida senast torsdag 7 april.   

Förslag och motioner publiceras på klubbens hemsida. De ska vara admin@smedslattentennis.com tillhanda senast torsdag 7 april.  

Förslag från föreningens valberedning – däribland ledamöter till styrelsen – presenteras senast torsdag 7 april, se klubbens hemsida. Valberedningen nås här: valberedning@smedslattentennis.com

Vid frågor och särskilda behov, tveka inte att höra av dig!

Varmt välkommen!